Bio

(photo credit by Oofzos)

 

The understandable reaction to redundancy is asceticism. While the tyranny of minimalism is resisted by liberating forces of excess (splendorlavishness; germ. der Pracht; rus. pоскошь; fr. sumptuosite; pol. przepych).

 

Przepych explores their own manual limitations by reducing technique to its minimum and stretching the form to the necessary maximum. Using smallest available means they aim at maximizing expressive power. In the course of collective work their compositions feed a musical dialogue in order to rescue the human element in them. Sometimes it is sweat and tears that prevail and sometimes it is the thought and moderation.

 

Although Wroclawian duo (a trio since the beginning of 2019) uses a typical rock instruments and sound, they avoid referring to typical rock or post-rock structures; instead, guitars and drums as tools of composition owe a lot to syncretic Rock in Opposition scene, funk-hitting no wave, and post-punk that wished to turn its own limitations into unlimited space. Przepych is a response to these endeavors.

 

Typical rock line-up instruments, enriched by samplers are handled by Jakub Majchrzak, Łukasz Plata and Ewa Głowacka - band members of the following formations: KurwsUkryte Zalety Systemu (UZS), NorymbergaPustostany and Chlamydia. Przepych is another one of many bands that rehearse at CRK Salka – a place and environment of musicians with headquaters in DIY social-cultural center called CRK.

 
Since 2015 the band has toured nomerous coutries of Europe. In May 2016 Przepych has performed in studio of cult Radio Student in Ljubljana. The debut album "Regresarabas" has been recorded during July 2017 in Wrocław based Tranzystor Studio, further mixed and produced in Dalek Studio in Mesina by Claudio La Rosa and the band. LP is a result of cooperation of labels Red Wig (Germany and Neatherlands), Degelite and La Loutre Par Les Cornes (both oparating in France). The second album "i inne zabawne rzeczy" has been released on CD by Fonoradar Records on June 28th 2022.

 

About the album 1st album "Regresarabas":

PL:

"Funky guitar alternating with jazzy riffs, dry drumming, psychedelic and simple melodies played on pads and samples (...) This is how Przepych is, placing themselfs and their music somewhere between funk, garage indie rock and improvised jazz."  
(FYH)       

"The duo makes it sure that the listener doesn't feel too comfortable, that sometimes the songs won't develop "normally" and as soon as something hitting begins, they just stab it with a robotic sound of drumpad or a noisy key.”   
(Tego Słucham)        

"Przepych uses rock instrumentation to turn rock to mountain leg"  
(10 fucking stars)      

"It's more like a combination of free jazz with post-punk and no wave. From the first one an open form and fluid structure were taken; from the post-punk we have a focus on rhythm, sound experiments and a pleasant "roughness" of sound.
(Hałasy i Melodie)


FR:

Mais le contraste mélodique est frappant avec les tenants actuels - peut-être plus fondamentalistes - du genre, tel le duo polonais (batteries / guitares) Przepych, un des nombreux groupes à répéter ardemment à l’underground CRK (Centrum Reanimacji Kultury) de Wrocław, tout à ses structures et métriques atypiques, complexes - voire arides
(Prog Censor)

 

 

 

About the band:

"Taking into account the speed, energy and gentleness of the music of Przepych, I was very impressed by the cooperation within musicians, who have perfectly caught up each other's intentions. The sound of the band is raw and galloping, rakishly rhythmisized, alike to Kurws although the greater use of electronics makes the differance and the melodies resemble a little bit of a intoxicated visit in the amusement park.

(Instytut Improwizacji

 

"Echos of This Heat, rock in opposition, post-punk, even jazz-core at the moments. The songs in a rhythmic formula, though not deviating from the melody, with intertwined samples. Without lyrics of course but with dramaturgy and cool application of repetitions.

(Popup Music

 

"Above all Przepych is a joy of playing and filling in the next paths with absurd ideas. Although arrangements cause a smile on your mouth and the frenetic tempo does not leave you indifferent to the willingness to stamp, what gets particular attention is an attempt to create an orchestra with partciupation of two people."  

(Kultura Staroci

 

"The concert gives a broader perspective - the new-wave percussion often turns towards rhythmically arranged samples on the drum pad, but it is firmly embedded in a pulsating rhythm, which intriguingly builds the form of the songs. Majchrzak, on the other hand, alternately uses electric guitar and bass (sometimes looped) and on the other hand, often uses samples. The music result is lively, full of rhythmic breakthroughs but captivating.

(Popup Music

 

 

 

 

 


(photo credit by Oofzos)

 

Zrozumiałą reakcją na nadmiar jest asceza. Tyranii minimalizmu przeciwstawiają się natomiast wyzwoleńcze siły przepychu.

 

Przepych zgłębia granice własnych ograniczeń manualnych ograniczając technikę do minimum, formę zaś do koniecznego maksimum. Z pomocą możliwie najskromniejszych środków stawia na maksymalizm ekspresji. W toku pracy zespołowej kompozycje poddawane są nieustannej próbie dialogu na rzecz przetrwania w nich pierwiastka ludzkiego. Czasem wygrywa krew i pot, czasem myśl i umiar.

 

Wrocławski duet, a z początkiem 2019 roku trio, choć posługuje się rockowymi instrumentami i brzmieniem, unika produkowania typowych rockowych czy postrockowych struktur; gitary i bębny jako narzędzia kompozycji zawdzięczają tu wiele zarówno synkretycznej avantrockowej scenie rock in opposition, dobijającemu funk no wave’owi, jak i postpunkowi, który zapragnął z ograniczeń stworzyć przestrzeń nieograniczoną. Przepych to wynik reakcji na tę przestrzeń.

 

Instrumentarium rockowe wzbogacone o samplery obsługują Łukasz Plata, Jakub Majchrzak i Ewa Głowacka czyli członkowie formacji KurwsUkryte Zalety Systemu (UZS), NorymbergaPustostany i innych. Obok powyższych, Przepych jest członkiem wielodzietnej rodziny Salki CRK, tj. salki prób funkcjonującej w ramach Centrum Reanimacji Kultury we Wrocławiu.

 

Od 2015 zespół odwiedził paręnaście krajów europejskich. W maju 2016 roku Przepych dał koncert w studiu kultowej rozgłośni Radio Student w Lublanie. W lipcu 2017 roku we wrocławskim Tranzystor Studio zarejestrowany został materiał na debiutancki album, wyprodukowany później w Dalek Studio w sycylijskiej Mesynie przez Claudia La Rosę i zespół. Wydawnictwo z 2019 roku nosi tytuł "Regresarabas" i jest efektem współpracy wydawniczej zespołu z labelami Red Wig (Niemcy i Holandia), Degelite oraz La Loutre Par Les Cornes (oba z Francji). Druga płyta "i inne zabawne rzeczy" została wydana 28 czerwca 2022 roku na CD przez Fonoradar Records.

 

O zespole:

"Biorąc pod uwagę szybkość, energię i zniuansowanie muzyki Przepychu, wielkie wrażenie zrobiło na mnie zgranie muzyków, doskonale wyłapujących wzajemne intencje. Brzmienie zespołu jest surowe i galopujące, zawadiacko zrytmizowane, podobnie jak w przypadku Kurwsów, jednakże większe wykorzystanie elektroniki robi różnicę, a melodie trochę przypominają odurzoną wizytę w lunaparku.

(Instytut Improwizacji)

 

"Echa This Heat, rock in opposition, post-punku, nawet jazz core'u. Utwory w zrytmizowanej, ale nie stroniącej od melodii formule z wplecionymi samplami oczywiście bez tekstów, ale z dramaturgią i fajnym aplikowaniem repetycji.

(Popup Music)

 

"Przede wszystkim zaś Przepych to radość grania i wypełniania kolejnych ścieżek absurdalnymi pomysłami. Choć aranżacje wywołują uśmiech na ustach, a frenetyczne tempo nie pozostawia obojętnym na chęć potuptania, tym co zwraca uwagę szczególnie, jest próba stworzenia orkiestry za pomocą dwóch ludzi.

(Kultura Staroci

 

"Koncert daje szerszą perspektywę - nowo-falowa perkusja często skręca w kierunku rytmicznie ułożonych sampli na padzie perkusyjnym, ale jest mocno osadzona w pulsującym rytmie, co frapująco buduje formę utworów. Majchrzak z kolei na przemian sięga po gitarę elektryczną i bas (czasem zaloopowane), a na dodatek często korzysta z sampli. Efektem jest muzyka żywa, pełna rytmicznych przełamań, ale wciągająca.

(Popup Music)

 

 

O pierwszej płycie "Regresarabas":

 

"Funkujaca gitara na przemian z jazgoczącymi riffami, sucha perkusja, psychodeliczne i proste melodie wygrywane na padach i sample (...) Tak gra Przepych, umiejscawiając się i swoją muzykę gdzieś w przestrzeni między funkiem, garażowym indie rockiem a rozpimprowizowanym jazzem. "  
(FYH)       

"Duet dba, żeby słuchacz nie poczuł się zbyt komfortowo, żeby czasem piosenki nie rozwinęły się „standardowo” i kiedy tylko zaczyna lepić się coś przebojowego, przecina to robotycznym dźwiękiem pada czy nojzowym klawiszem. "  
(Tego Słucham)        

"Przepych używa rockowego instrumentarium do wywracania rocka do góry nogami"  
(10 fucking stars)      

"To raczej coś na zasadzie połączenie free jazzu z post-punkiem i no wave. Z tego pierwszego wzięto otwartą formę i płynną strukturę; z post-punku mamy za to skupienie na rytmie, eksperymenty brzmieniowe i przyjemną „chropowatość” dźwięku.
(Hałasy i Melodie)